วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบเทคโนโลยี่อินเตอร์เน็ต

1. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
ก.ระบบเมนเฟรม                
ข.ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลายๆเครือข่ายทั่วโลก
ค.ระบบเครือข่ายเดี่ยว
ง.ระบบไมโครคอมพิวเตอร์

2. อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ใด
ก. 2530
ข. 2540
ค. 2520
ง. 2510

3. โปรแกรมใดใท่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น
ก. Access
ข. Media Player
ค. Paint
ง. WordPad

4. WWW ย่อมาจากอะไร
ก. Worid Wide Wed
ข. Worid War Wed
ค.Worid  Wan Wed
ง.Worid  Wide Wed

5.อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่าอะไร
ก. อีเมล์
ข. การสืบค้นข้อมูล
ค. การโอนถ่ายข้อมูล
ง. การแลกเปลี่ยนข่าวสาร

                                                                                      ศรุดา ศรีสร้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น   21/55